ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN TIRE BOUCHON WIJNIMPORT WIJNRUITGAARDE 12 2803TG GOUDA

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt onder afnemer verstaan de afnemer ofwel aspirant-afnemer en onder Tire Bouchon Wijnimport de leverancier ofwel aspirant-leverancier.

Tarieven zijn exclusief B.T.W tenzij anders vermeld.

Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van afnemer. Indien een afnemer van deze voorwaarden wenst af te wijken, dan dient dit expliciet en schriftelijk aan Tire Bouchon Wijnimport gemeld te worden.

De onderhavige voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en leveringen van Tire Bouchon Wijnimport en zijn van overeenkomstige toepassing op andere dan koopovereenkomsten.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van Tire Bouchon Wijnimport schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van Tire Bouchon Wijnimport zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

Het staat Tire Bouchon Wijnimport vrij de overeenkomst in gedeelten uit te voeren.

Tire Bouchon Wijnimport heeft het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, zonder dat dit kan leiden tot enige schadeplichtigheid zijdens Tire Bouchon Wijnimport, ofwel onder rembours te leveren.

Artikel 3 Wijzigingen

Wijziging en/of annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van Tire Bouchon Wijnimport binnen vijf werkdagen nadat het bericht van de wijziging/annulering is ontvangen.

Tire Bouchon Wijnimport verleent slechts de in het vorige lid bedoelde toestemming voor annulering van een overeenkomst, indien afnemer bereid is de door Tire Bouchon Wijnimport reeds gemaakte kosten te voldoen. Voormelde kosten bedragen tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van euro 250,- (tweehonderd en vijftig euro).

Artikel 4 Koopprijs

Voor Tire Bouchon Wijnimport is de koopprijs gebaseerd op de Euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in andere valuta dan de Euro en tussen het moment van totstandkoming van de

overeenkomst en de aflevering een koerswijziging is opgetreden, zal Tire Bouchon Wijnimport gerechtigd zijn, tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs in buitenlandse valuta.

Onverminderd het bepaalde in lid 1 geschiedt iedere verkoop onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende prijsbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde prijsbepalende factoren (zoals verhogingen van en/of toeslagen op de vrachttarieven, referentieprijzen, invoerrechten, accijnzen of andere heffingen, belastingen en/of inkoopprijzen), zal Tire Bouchon Wijnimport gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs.

Indien de oorspronkelijke koopprijs ingevolge het eerste lid en/of tweede lid wordt verhoogd met meer dan vijf procent van de oorspronkelijke koopprijs, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf werkdagen nadat . afnemer van Tire Bouchon de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

De door Tire Bouchon Wijnimport opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting doch inclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, waaronder accijnzen (tenzij excl. geoffreerd) en/of heffingen (maar inclusief omzetbelasting, bij verkoop aan particulieren).

Tenzij nadrukkelijk door Tire Bouchon Wijnimport anders is overeengekomen, is de koopprijs inclusief fles en emballage. Bij levering op zgn. euro-pallets wordt een statiegeld per pallet in rekening gebracht waarvoor afnemer zal worden gecrediteerd bij franco retourzending van bedoelde euro-pallet.

Artikel 5 Accijnzen

Indien de afnemer de beschikking heeft over een accijnsgoederenplaats en tevens terzake beschikt over een valide administratief geleide document, dan brengt Tire Bouchon Wijnimport terzake van het geleverde een prijs exclusief accijnzen en/of heffingen in rekening. In alle andere gevallen voldoet Tire Bouchon Wijnimport terzake van het geleverde de door de afnemer verschuldigde accijnzen en/of heffingen, waarbij de afnemer te allen tijde gehouden is tot vergoeding aan Tire Bouchon Wijnimport van deze terzake van het geleverde door Tire Bouchon Wijnimport b.v voldane accijnzen en/of heffingen.

Documenten, die in het kader van de accijnswetgeving noodzakelijk zijn voor de zuivering van de douane- ofwel vervoersdocumenten van Tire Bouchon Wijnimport, dienen steeds binnen vijf dagen na ontvangst door de afnemer van de door Tire Bouchon Wijnimport geleverde zaken aangetekend te worden verzonden. De afnemer dient hiervan gedurende twee jaar een bewijsstuk te bewaren.

Indien als gevolg van de wijze waarop de documentafhandeling of inslag door of vanwege de afnemer heeft plaatsgevonden accijnsverplichtingen voor Tire Bouchon Wijnimport mochten ontstaan, dan is de afnemer aansprakelijk voor deze accijnsverplichtingen.

Tire Bouchon Wijnimport kan afnemers, welke door haar geleverde zaken direct naar landen buiten Nederland exporteren, onder omstandigheden zekerheid laten stellen voor de afdracht van eventueel voor deze zaken verschuldigde accijnzen en/of heffingen. Een en ander vindt plaats in onderling overleg.

Artikel 6 Levering en risico

Molestrisico komt steeds ten laste van afnemer.

Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer zullen worden geleverd, is het risico van niet goede, niet tijdige en geen aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van afnemer. Wanneer de aflader casu quo degenen van wie en/of degene met wiens bemiddeling de aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft Tire Bouchon Wijnimport het recht de overeenkomst met afnemer te ontbinden, zonder dat dit kan leiden tot enige schadeplichtigheid zijdens Tire Bouchon Wijnimport.

Indien schriftelijk is overeengekomen dat Tire Bouchon Wijnimport franco levert, is Tire Bouchon Wijnimport verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Afnemer is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft afnemer hiermede in gebreke, dan komen de daarvoor ontstane kosten voor zijn rekening.

Bij zowel levering niet franco als franco heeft Tire Bouchon Wijnimport de keuze van het vervoermiddel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Leveringen vanaf 120 flessen of met een factuurwaarde van minimaal €500,- excl. BTW geschieden franco binnen Nederland. Voor kleinere zendingen wordt een vrachttoeslag berekend middels dan geldende tarieven.

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na door ons gegeven schriftelijke toestemming.

Artikel 7 Levertijden

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Tire Bouchon Wijnimport derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Afnemer is gehouden de zaken binnen een nader door Tire Bouchon Wijnimport te bepalen termijn af te nemen. Na het verstrijken van de door Tire Bouchon Wijnimport opgegeven afnametermijn zijn de zaken voor risico van afnemer. Tire Bouchon Wijnimport is gerechtigd de zaken in dat geval voor risico van afnemer op te slaan. Eventuele kosten, waaronder de opslagkosten, wel Tire Bouchon Wijnimport door het niet afnemen van de zaken door afnemer dient te maken, kunnen door Tire Bouchon Wijnimport aan afnemer worden doorberekend.

Artikel 8 Kwaliteit

Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal enzovoort per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

Artikel 9 Aanvaarding en reclame

De reclame van het stukstal van het geleverde berust bij afnemer. Indien niet terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld- als juist erkend.

Uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken door afnemer bij Tire Bouchon Wijnimport schriftelijk te zijn gemeld; bij gebreke daarvan wordt afnemer geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.

Niet uiterlijk zichtbare gebreken of niet uiterlijk zichtbare specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking van deze gebreken of afwijkingen en in ieder geval binnen een termijn van zes maanden na de factuurdatum door afnemer bij Tire Bouchon Wijnimport schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan afnemer geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd.

Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat afnemer nog enig recht van reclame toekomt.

Artikel 10 Niet toerekenbare tekortkoming

Tire Bouchon Wijnimport aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien hij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door de Tire Bouchon Wijnimport redelijkerwijs door afnemer niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval “doch niet limitatief” begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, in- en exportverboden en bedrijfsstoringen.

In geval van niet toerekenbare tekortkoming is Tire Bouchon Wijnimport te zijner keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koopovereenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden, zonder dat dit kan leiden tot enige schadeplichtigheid zijdens Tire Bouchon Wijnimport. Indien afnemer Tire Bouchon Wijnimport daartoe schriftelijk aanmaant, is Tire Bouchon Wijnimport gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Tire Bouchon Wijnimport behoudt zich het eigendomsrecht van de aan afnemer afgeleverde zaken voor, totdat al zijn vorderingen op afnemer ter zake van de tegenprestatie voor door Tire Bouchon Wijnimport aan afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, alsmede ter zake van de tegenprestatie voor door Tire Bouchon Wijnimport krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden en ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomsten, zijn voldaan

Zolang de eigendom der zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.

Het is de afnemer toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf te gebruiken of weder te verkopen. Ingeval van wederverkoop op krediet, is afnemer in zijn hoedanigheid van wederverkoper verplicht het eigendomsvoorbehoud als bepaald in dit artikel te bedingen. Buiten voornoemd geval is afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Tire Bouchon Wijnimport te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht een andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.

Artikel 12 Betaling

Tire Bouchon Wijnimport behoudt zich het recht voor deellevering van zaken en/of werkzaamheden afzonderlijk te factureren. Tenzij anders is overeengekomen of anders op facturen van Tire Bouchon Wijnimport staat vermeld, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder verrekening van vorderingen van enige aard op Tire Bouchon Wijnimport.

Indien afnemer met de betaling jegens Tire Bouchon Wijnimport in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling bij levering kan worden geëist.

Mocht Tire Bouchon Wijnimport vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van afnemer, dan heeft Tire Bouchon Wijnimport het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door afnemer zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze à contant zou geschieden, ofwel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan Tire Bouchon Wijnimport op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.

Afnemer is jegens Tire Bouchon Wijnimport gehouden tot de onder het vorige lid bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij jegens Tire Bouchon Wijnimport verschuldigd is of zal worden, ook indien Tire Bouchon Wijnimport niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van zijn leverings- dan wel andere prestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningkosten en dergelijke aan de zijde van Tire Bouchon Wijnimport gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van afnemer.

Indien afnemer met de betaling in gebreke is en Tire Bouchon Wijnimport deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 11 terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van afnemer.

Door afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en alle lopende rente. Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening.

De vertragingsrente bij te late betaling betreft 12%.

Artikel 13 Toerekenbare tekortkoming van afnemer

Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt binnen drie werkdagen na daartoe door Tire Bouchon Wijnimport in gebreke te zijn gesteld, is Tire Bouchon Wijnimport bevoegd de koopovereenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op de koopovereenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen

Alle geschillen, van welke aard dan ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen afnemer en Tire Bouchon Wijnimport mochten ontstaan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door het bevoegde kantongerecht of de bevoegde arrondissementsrechtbank waaronder de feitelijke vestigingsplaats van Tire Bouchon Wijnimport ressorteert. Terzake genoemde geschillen geldt dat ook indien de afnemer c.q. de contractspartij van Tire Bouchon Wijnimport is gevestigd buiten Nederland en/of het Koninkrijk der Nederlanden enkel aan de Nederlandse Rechter rechtsmacht zal toekomen.

b

Vanaf de datum van depot van deze voorwaarden bij de Kamer van Koophandel komen de eerder door Tire Bouchon Wijnimport gehanteerde algemene voorwaarden te vervallen.